HSK

Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese Proficiency Test)